Powered by ZigaForm version 2.9.3

Aplikimi online

Anëtaret:

K O N K U R S

Për Regjistrimin e Kandidatëve, Shkurt/2018
“Nënpunës i Kontabilitetit”

Instituti KAF, ka bërë dizajnimin e syllabusit dhe vendosjen e kornizave kualifikuese në bazë të Standardeve Ndërkombëtare të Edukimit të dalura nga FNK dhe në bazë të Direktivës 8 të Komisionit Europian.

Regjistrimi shpallet i hapur nga data 14.12.2017, përkatësisht deri në plotësimin e vendeve të lira.

Programi i trajnimit:

BA1 Bazat e Kontabilitetit Financiar 
BT1 Bazat e Tatimeve 
BC1 Bazat e Kontabilitetit të Kompjuterizuar në Praktikë 

1. BA1 Bazat e Kontabilitetit Financiar që ka për qëllim të zhvillojë njohuritë dhe kuptimin e parimeve kryesore dhe koncepteve që lidhen me kontabilitetin financiar si dhe teknikat e mirëfillta që do të përdoren në hyrjet e dyfishta, teknikat e kontabilitetit ku përfshihen edhe përgatitja bazike e pasqyrave financiare. Syllabusi koncentrohet thellë në sistemin qendror të të hyrave të dyfishta dhe në rregjistrim, procesim dhe raportimin e transakcioneve biznesore dhe ngjarjeve.

2. BT1 Bazat e Tatimeve që ka për qëllim të zhvillojë njohuritë mbi legjislacionin kosovar dhe zbatimin e tij. Ky modul në vete përfshinë procedurat e legjislacionit fiskal të cilat janë konsideruar në përgjithësi të aplikueshme në vendin tonë, i cili është përgatitur në bazë të eksperiencës së gjatë të grupit punues (në kuadër të Institutit KAF) në fushën fiskale dhe të kontabilitetit. Ky modul mbështetet plotësisht në legjislacionin në fuqi të Kosovës që lidhet në fushën fiskale dhe të kontabilitetit, në një literaturë të gjerë, shembuj praktik dhe është përpiluar në bashkëpunim me ekspertë të kësaj fushe.

3. BC1 Bazat e Kontabilitetit të Kompjuterizuar në Praktikë ka per qellim te zhvilloje njohurite praktike dhe te kuptohen llojet e shoqerive tregtare. Rezultati i informatizimit të trajnimeve tona do të jetë një vendimarrje më e shpejtë, më e bazuar në praktikë dhe me një kosto më të ulët. Aspekti më i prekshëm dhe me të cilin studentët përballen është informatizimi i kontabilitetit në mënyrë që qasjen ta kenë më të lehtë në tregun e punës, përmes aftësimit dhe përvetësimit të njohurive praktike në kontabilitet.

Procedurat e Regjistrimit për Nënpunës i Kontabilitetit:
✓ Formulari i Regjistrimit;
✓ Kontrata me Studentë (IKAF);
✓ Diploma e Shkollës së Mesme;
✓ ID letërnjoftimi (kopje);
✓ CV-ja.

Orari i ligjëratave:


Kosto e Certifikimit:  375.00 € 


Kampanja 2:
10 % Zbritje nga 01.01.2018 – 31.01.2018


Kampanja 1:
Paguajë koston e regjistrimit deri më datën: 30.12.2017
PËRFITO 20% zbritje.
Fillo pagesat me këste nga, muaji Shkurt/2018.


Tel: +381 (0) 38 220 608 | Mob: +377 (0) 44 118 346
Email: trajnimikaf@gmail.com 
Rr.Bedri Pejani Nr.1 – 10 000 Prishtinë, Kosovë

Download Konkursin e plotë

Download Formularin e Regjistrimit

Anëtaret:K O N K U R S

Për Regjistrimin e Kandidatëve, Shkurt/2018
“Teknik Kontabiliteti”

Regjistrimi shpallet i hapur nga data 14.12.2017, përkatësisht deri në plotësimin e vendeve të lira.

Programi i trajnimit:
F1 Kontabilisti në Biznes
F2 Kontabiliteti Menaxherial
F3 Kontabiliteti Financiar
F6 Tatimet

Procedurat e Regjistrimit për Teknik i Kontabilitetit:
✓ Formulari i Regjistrimit;
✓ Kontrata me Studentë (IKAF);
✓ Diploma e Fakultetit ose shkollës së Mesme;
✓ ID letërnjoftimi (kopje);
✓ CV-ja.

Orari i ligjëratave:

Nr. Vendi i trajnimit Ditët Orari
1. Prishtinë (Grupi I) E hëne,
E mërkure & E enjte
17:00 – 20:00
2. Prishtinë (Grupi II) E marte
E shtune
17:00 – 20:00
09:00 – 15:00
3. Pejë E premte
E shtune
17:00 – 20:00
09:00 – 15:00
4. Prizren E premte
E shtune
17:00 – 20:00
09:00 – 15:00
5. Gjilan E premte
E shtune
17:00 – 20:00
09:00 – 15:00

Kosto e Certifikimit TK: 495.00 €


Kampanja 2:
10 % Zbritje nga 01.01.2018 – 31.01.2018


Kampanja 1:
Paguajë koston e regjistrimit deri më datën: 30.12.2017
PËRFITO 20% zbritje.
Fillo pagesat me këste nga, muaji Shkurt/2018.


Tel: +381 (0) 38 220 608 | Mob: +377 (0) 44 118 346
Email: trajnimikaf@gmail.com 
Rr.Bedri Pejani Nr.1 – 10 000 Prishtinë, Kosovë

Download Konkursin e plotë

Download Formularin e Regjistrimit

Anëtaret:K O N K U R S

Për Regjistrimin e Kandidatëve, Shkurt/2018
“Kontabilist i Certifikuar”

Regjistrimi shpallet i hapur nga data 14.12.2017, përkatësisht deri në plotësimin e vendeve të lira.
Programi i trajnimit:
F4 Ligji i Korporatave dhe Biznesit
F5 Menaxhimi i Performancës
F7 Raportimi Financiar
F8 Auditimi dhe Siguridhënia
F9 Menaxhimi Financiar

Procedurat e regjistrimit për KC:
– Formulari i Regjistrimit;
– Kontrata me Studentë (IKAF);
– Diploma në Fakultetin e Ekonomisë ose Biznesit;
– Certifikata “Teknik i Kontabilitetit”;
– Dëshmi mbi përvojën e punës 3 vjeçare në kontabilitet;
– CV-ja;
– ID Letërnjoftimi (kopje).

Vendi ku organizohet trajnimi, ditët dhe orari
Nr. Vendi i trajnimit Ditët Orari
 1.  Prishtinë E marte – E enjte
E shtune
17:00 – 20:00
09:00 – 15:00

Kosto e Certifikimit KC: 725.00 €


Kampanja 2:
10% Zbritje nga 01.01.2018 – 31.01.2018


Kampanja 1:
Paguajë koston e regjistrimit deri më datën: 30.12.2017
PËRFITO 20% zbritje.
Fillo pagesat me këste nga, muaji Shkurt/2018.


Tel: +381 (0) 38 220 608 | Mob: +377 (0) 44 118 346
Email: trajnimikaf@gmail.com 
Rr.Bedri Pejani Nr.1 – 10 000 Prishtinë, Kosovë

Download Konkursin e plotë

Download Formularin e Regjistrimit

Anëtaret:K O N K U R S

Për Regjistrimin e Kandidatëve, Shkurt/2018
“Auditor i Certifikuar”

Regjistrimi shpallet i hapur nga data 14.12.2017, përkatësisht deri në plotësimin e vendeve të lira.

Programi i trajnimit:

P1 Kontabilisti Profesional
P2 Rapotimi i Korporatave
P3 Analiza e Biznesit
P6 Tatimet e Avancuar
P7 Auditimi i Avancuar dhe Siguridhënia

Kriteret për regjistrim të kandidatëve në kualifikimin Auditor i Certifikuar
– Formulari i Regjistrimit;
– Kontrata me Student (IKAF);
– Diploma në Fakultetin e Ekonomisë ose Biznesit;
– Certifikata “Kontabilist i Certifikuar”;
– Dëshmi mbi përvojën e punës;
– CV-ja;
– ID Letërnjoftimi (kopje).

Vendi ku organizohet trajnimi, ditët dhe orari
Nr. Vendi i trajnimit Ditët Orari
 1.  Prishtinë E premte
E shtune
E diele
17:00 – 20:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00

Kosto e Certifikimit AC:  1,260 €


Kampanja 2:
10% Zbritje nga 01.01.2018 – 31.01.2018


Kampanja 1:
Paguajë koston e regjistrimit deri më datën: 30.12.2017
PËRFITO 20% zbritje.
Fillo pagesat me këste nga, muaji Shkurt/2018.


Tel: +381 (0) 38 220 608 | Mob: +377 (0) 44 118 346
Email: trajnimikaf@gmail.com 
Rr.Bedri Pejani Nr.1 – 10 000 Prishtinë, Kosovë

Download Konkuresin e plotë

Download Formularin e Regjistrimit

Anëtaret:K O N K U R S

Për Regjistrimin e Kandidatëve, Shkurt/2018
“Auditor i Brendshëm i Certifikuar në Sektorin Privat dhe Publik”

Regjistrimi shpallet i hapur nga data 14.12.2017, përkatësisht deri në plotësimin e vendeve të lira.
Syllabusi është zhvilluar duke iu referuar kërkesës për këtë profesion, Kodit të Etikës IIA, Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm IIA dhe Kornizës Ndërkombëtare të Praktikës Profesionale.

Programi i trajnimit:
AB-P1 Mjedisi i Auditimit të Brendshëm
AB-P2 Risqet dhe Kontrollet Financiare
AB-P3 Praktika në Auditimin e Brendshëm
AB-P4 Auditimi i Sistemeve të Informacioneve
AB-P5 Qeverisja e Korporatave dhe Menaxhimi i Riskut

 Kriteret për regjistrim të kandidatëve në kualifikimin ABC
✓ Formulari i Regjistrimit për ABC;
✓ Diploma e fakultetit/ Certifikata e Notave (kopje);
✓ Dëshmi për përvojen e punës (Vërtetim ose Kontrata e Punës) jo më pak se 3 vite (Obligative);
✓ Kandidatët me përvojë pune në auditim, përparësi në regjistrim;
✓ Kandidatët që nuk kanë përvojë pune në financa, kontabilitet, auditim i nënshtrohen testit pranues në IKAF;
✓ ID letërnjoftimi (kopje);
✓ CV-ja.

Vendi ku organizohet trajnimi, ditët dhe orari
Vendi i trajnimit Ditët Orari
Prishtinë E premte
E shtune
17:00 – 21:00
09:00 – 16:00

Kosto e Certifikimit ABC:  1,260.00 €


Kampanja 2:
10% Zbritje nga 01.01.2018 – 31.01.2018


Kampanja 1:
Paguajë koston e regjistrimit deri më datën: 30.12.2017
PËRFITO 20% zbritje.
Fillo pagesat me këste nga, muaji Shkurt/2018.


Tel: +381 (0) 38 220 608 | Mob: +377 (0) 44 118 346
Email: trajnimikaf@gmail.com 
Rr.Bedri Pejani Nr.1 – 10 000 Prishtinë, Kosovë

Download Konkursin e plot

Download Formularin e Regjistrimit

Zgjedh modulin nga 19 modulet që dëshironi të vijoni trajnimin:

Anëtaret:Fillo ndërtimin  e karrierës tënde me IKAF

Në bazë të Vendimit të Drejtorit Ekzekutiv, si dhe, duke u bazuar në kërkesat e shumta të kandidatëve, IKAF nga Afati Shkurt/2018 të gjithë të interesuarve u mundëson vijimin e ligjëratave në module të caktuara, varësisht nga interesi i tyre. Programi shërben për të ju ofruar njohuritë përkatëse dhe për t’i pajisur kandidatët vijues të modulit me vërtetim për vijim të ligjëratave.
Profesionistëve kjo mundësi u ipet me qëllim të zgjerimit dhe përforcimit të njohurive të tyre në pozitat përkatëse, si mundësi për të qenë në hap me tregun konkurrues duke ndjekur moton “Mëso gjatë gjithë jetës”.

Share this