Powered by ZigaForm version 2.9.3

News & Events

Në përkufizimin e IAB thuhet që “Auditimi i brendshëm është një aktivitet i pavarur, me siguri objektive dhe këshillëdhënës, i dizajnuar për të shtuar vlerë dhe përmirësuar veprimtarinë e organizatës. Auditori i Brendshëm ndihmon organizatën në arritjen e objektivave të saja duke sjell një qasje sistematike, të disiplinuar për të vlerësuar dhe përmirësuar efektivitetin e menaxhimit të rrezikut, kontrollit dhe proceseve të qeverisjes.”

Share this