Powered by ZigaForm version 2.9.3

Seminare & Punëtori


Instituti KAF në kuadër të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional shpall seminarin e radhës me temën “Kontratat Ndërtimore dhe Vlerësimi i Stokut, bazuar në Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Legjisalcionit Tatimor të Kosovës’, me ç’rast pjesëmarrësit do të pëfitojnë 12 orë të verifikueshme.

Afati i aplikimit: 14.12.2017
Data e seminarit: 16-17.12.2017
Ora: 09:00 – 16:00
Kosto e seminarit: 60 Euro
Anëtarët IKAF: ZBRITJE 30%
Vendi i organizimit: IKAF Prishtinë
Ligjërues: Sami Salihu dhe Hajdar Hoxha

ÇFARË DO TË PËRMBAJË KY SEMINAR?

1. KOTRATAT AFTAGJATA
• Përkufizimi mbi kontratat afatgjate / kontratat ndërtimore.
• Përcaktimi i të ardhurave nga “punëkryesit”
• Përcaktimi i të ardhurave nga “investitorët” dhe “punëkryesit-investitorët”
• Stoku
• Faturimi
• Transaksionet e këmbimit
• Pagesat e mbajtura
• Momenti i lindjes së detyrimit për TVSh tek Kontratat Afatgjata
• Lirimet pa të drejtën e zbritjes së TVSh-së së zbritshme
• E drejta e zbritjes së TVSH-së
• Proporcioni i përkohshëm i zbritshëm (PPK) i TVSh-së
• Rregullimi i zbritjeve
• Detyrimi për të Paguar TVSH-në për shërbimet që furnizohen në lëmin e ndërtimit
(ngarkesa e kundërt)

2. SNK 11 – Kontratat në Ndërtim
• Kontratat e Ndërtimit dhe trajtimi i tyre në Pasqyra Financiare;
• Të ardhurat e kontratës;
• Kostot e kontratës;
• Faturimi progresiv;
• Ndalesat;
• Paradhëniet;
• Vlërsimi i punëve të përfunduara dhe regjistrimi i transaksioneve në fund të vitit;
• Investimi në vijim;
• Dirferencat tatimore – Tatimet mbi të Ardhurat (SNK 12).

3. STOQET
• Evidentimi i stoqeve
• Metodat e aplikueshme për evidentimin e stoqeve
• Elementet e nevojshme për listën e stoqeve
• Mallrat të cilat duhet të përfshihen në stok
• Mallrat të cilat nuk duhet të përfshihen në stok

4. SNK 2 – STOQET
• Metodat alternative për vlerësimin e stokut – Vlera neto e realizueshme (NRV);
• Diferencat tatimore nga vlersimi i stoqeve;
• Kostoja e stokut – Kostoja e mallrave të shitur/Kostoja e shitjeve;
• Vlërsimi i stokut përmbyllës duke përdorur FIFO dhe Kostoja mesatare.

KUJT I DEDIKOHET KY SEMINAR:
 Kontabilstëve;
 Teknikëve të Kontabilitetit;
 Zyrtarve Financiar.
 Të gjithë atyre që ju interesojnë këto tema, pavarësisht profesionit apo kualifikimit.

Për të marrë pjesë në seminar, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që ta bëjnë regjistrimin më së largu deri më 14 Dhjetor 2017, E enjte – Ora 16:00, numri i kandidatëve në grup është i kufizuar.

Rrisni aftësit tuaja!
Bëhu pjesë e Edukimit të Vazhdueshëm Profesional.

OFERTA PËR GRUPE
Merr pjese në grupe dhe fitoni ZBRITJE!
IKAF ofron avantazhe për të kursyer në grupe të vogla dhe të mëdha.
Na kontaktoni 038 220 608 ose [email protected] për të bërë një regjistrimin individual ose në grupe.

Shënim:
– Të gjitha regjistrimet duhet të bëhen në të njejtën kohë dhe do të paguhen nëpërmjet një fature.
– Nëse bëhet regjistrimi i dy kandidatëve të familjes së ngushtë atëherë aplikohet zbritja (p.sh motër/vëlla, bashkëshort/bashkëshorte, prind/fëmijë).
– Në rast të ekzistimit të dy zbritjeve në kuadër të kategorive të mësipërme, atëherë aplikohet njëra nga zbritjet më të favorshme për kandidatin.

REGJISTROHU ONLINE TANI! 

Select file Change Remove

 

Përkundër njohurive teorike sado të mira në fushën e auditimit të brendshëm, realizimi praktik i një procesi të auditimit është një sfidë në vete që kërkon qasje pragmatike dhe përkushtim të lart.

Kjo punëtori ofron mundësi që auditorët e brendshëm se pari të kenë mundësi për shkëmbim eksperiencash në lidhje me qasjen dhe mënyrat e përmbushjes praktike të një procesi auditimi të bazuar në metodologji praktike. Do të shpalosen fazat specifike të auditimit të brendshëm, principet, metodologjitë dhe mjetet për mbledhjen, analizën dhe vlerësimin e të dhënave të një procesi të audituar.

Këto koncepte do të ju prezantohen pjesëmarrësve përmes zhvillimit të rasteve praktike të studimit. Pjesëmarrësve do të ju demonstrohet se si kryhet një auditim i brendshëm nëpër secilën fazë të procesit.  Gjithashtu, do të kenë mundësi të njihen me kontrollet që duhet të dizajnohen në sistem për të kryer operacione të ndryshme financiare dhe të tjera brenda kompanisë/organizatës.

Afati i aplikimit: 20.12.2017
Datat e punëtorisë: 23-24.12.2017
Ora: 10:00 – 16:00
Kosto e pjesëmarrjes: 70 Euro
Anëtarët IKAF:  ZBRITJE 30%
Vendi i Punëtorisë: IKAF Prishtinë

Ligjërues: Bezad Halilaj

ÇFARË DO TË PËRMBAJË KJO PUNËTORI?

Tema 1:  PLANIFIKIMI

 • Kuptimi i biznesit dhe mbledhja e informacioneve për planifikimin e auditimit;
 • Kuptimi i kontrolleve të përgjithshme dhe vlerësimi i rrezikut për fushën që auditohet;
 • Përgatitja e planit;
 • Zhvillimi i një programi të auditimit;
 • Përgatitja e Pyetësorëve dhe Listave Kontrolluese.

Tema 2:  EKZEKUTIM I AUDITIMIT

 • Njoftimi i Klientit;
 • Mbledhja e informacioneve;
 • Takimi hyrës – Intervistimi;
 • Puna në teren – Testimet/ Ekzaminimet;
 • Trajtimi i një të gjeture (Elementet e gjetjes);
 • Dokumentimi i procesit (Letrat e punës);
 • Takimi përmbyllës më Klientin e audituar (diskutimi i çështjeve).

Tema 3: RAPORTIMI

 • Shkrimi i Draft Raportit të auditimit;
 • Diskutimi i Draftit me Klientin e audituar;
 • Pranimi dhe trajtimi i komenteve të Menaxhmentit;
 • Finalizimi i Raportit.

 Tema 4:  PËRCJELLJA E REKOMANDIMEVE

 • Plani i veprimit;
 • Monitorimi i Vazhdueshëm; dhe
 • Ushtrime Praktike.

 Si të zhvillohet një auditim i brendshëm cilësor? Çfarë mjetesh dhe burimesh duhet përdorur për një auditim? Si të jemi efikas dhe efektiv në kryerjen e një auditimi dhe arritjen e objektivave? Si të përmbushim pritjet e Menaxhmentit të lartë, Bordeve dhe Aksionarëve, këto dhe të tjera tema do të shtjellohen përgjatë Punëtorisë dy ditore të organizuar ekskluzivisht për anëtarët e IKAF-it, dhe të gjithë të interesuarit tjerë.

KUJT I DEDIKOHET KJO PUNËTORI:

Punëtoria është dizajnuar për udhëheqësit e auditimit të brendshëm, auditorët e brendshëm, auditorët e jashtëm, zyrtarët financiar të sektorit privat dhe publik të cilët i nënshtrohen auditimit.

Për të marrë pjesë në seminar, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që ta bëjnë regjistrimin më së largu deri më 20 Dhjetor 2017, E mërkure – Ora 16:00, numri i kandidatëve në grup është i kufizuar.

 

Rrisni aftësit tuaja!

Bëhu pjesë e Edukimit të Vazhdueshëm Profesional.

  

Rezervimin e vendit duhet ta bëni Online.

APLIKO DHE REGJISTROHU ONLINE!

Select file Change Remove

Në kuadër të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional, Instituti KAF organizon Seminar. Përmbajtja e këtij seminari është e lidhur me tri shtylla kryesore të veprimtarisë së auditimit, të cilat në thelb përfaqësojnë pjesën më të rëndësishme të punës audituese, qoftë kjo për auditimin e brendshëm qoftë për atë të jashtëm.

Më konkretisht, seminari lidhur me “Aspektet teoriko-praktike mbi zhvillimin e auditimit. Rishikimi i Cilësisë dhe ndjekjen e Rekomandimeve të Auditimit”, ka për qëllim që t’ju ofrojë të interesuarve njohuri të thelluara lidhur me procedurat që duhet të zbatohen për planifikimin dhe zhvillimin e një misioni/angazhimi/auditimi, duke synuar shpjegimin teorik të standardeve dhe zbatimin praktik të tyre në kushtet konkrete të një organizate apo institucioni publik apo privat.
Po ashtu, një rëndësi të veçantë në këtë seminar merr edhe shpjegimi i evidencës së auditimit si dhe i letrave të punës (dosjes) së auditimit.

Nga ana tjetër, në këtë seminar do të njiheni me procedurat që lidhen me rishikimin e cilësisë së punës audituese, me mënyrën e hartimit të rekomandimeve dhe me procedurat që duhet të ndiqen lidhur me zbatimin e rekomandimeve të auditimit.

Afati i aplikimit: 15.11.2017
Data e seminarit: 17-19/11/2017
EVP/CPD: 9 orë
Kosto: 550 Euro (Zbritje për grupe)
Vendi i organizimit: Durrës Shqipëri
Broshura/oferta online: SHKARKO

OFERTA PËR GRUPE
Merr pjese në grupe dhe fitoni ZBRITJE!
IKAF ofron avantazhe për të kursyer në grupe të vogla dhe të mëdha.
Na kontaktoni 038 220 608 ose [email protected] për të bërë një regjistrimin individual ose në grupe.

Shënim:
– Të gjitha regjistrimet duhet të bëhen në të njejtën kohë dhe do të paguhen nëpërmjet një fature.
– Nëse bëhet regjistrimi i dy kandidatëve të familjes së ngushtë atëherë aplikohet zbritja (p.sh motër/vëlla, bashkëshort/bashkëshorte, prind/fëmijë).
– Në rast të ekzistimit të dy zbritjeve në kuadër të kategorive të mësipërme, atëherë aplikohet njëra nga zbritjet më të favorshme për kandidatin.

Broshura online: SHKARKO

Të gjitha aplikimet duhet të bëhen online

Nëse keni probleme gjatë shkarkimit të broshurës apo dërgimit online, ju lutem na kontaktoni.
Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar dhe ftohen te interesuarit të regjistrohen deri më 15.11.2017. Nëse numri i pjesëmarrësve plotësohet para datës caktuar, IKAF do ta ndërpres regjistrimin e pjesëmarrësve tjerë.
Për informata më të hollësishme kontakto:
Mob. 044 118 346Fix. 038 220 608Emaili: [email protected]

REGJISTROHU ONLINE TANI! 

Select file Change Remove


REGJISTROHU ONLINE TANI!

Afati i aplikimit: 17.04.2017
Data e seminarit: 21-23/04/2017
EVP/CPD: 11 orë
Kosto: 550 Euro (Zbritje për grupe)
Vendi i organizimit: BUDVA – Mali i Zi.
Broshura/oferta online: SHKARKO

PËRFITUESIT
Ky seminar është i dizajnuar për udhëheqësit e auditimit të brendshëm, auditor të brendshëm dhe të jashtëm, auditor të TI-së, auditor financier, profesionist të TI-së dhe udhëheqës të menaxhimit të rrezikut, të cilët janë të interesuar që të kuptojnë TI-në nga perspektiva e auditimit. Po ashtu, nga ky seminar mund të përfitojnë edhe: kontabilist, zyrtar financiar, certifikues të pagesave, zyrtar të prokurimit dhe buxhetit.

OFERTA PËR GRUPE
Merr pjese në grupe dhe fitoni ZBRITJE!
IKAF ofron avantazhe për të kursyer në grupe të vogla dhe të mëdha.
Na kontaktoni 038 220 608 ose [email protected] për të bërë një regjistrimin individual ose në grupe.

Shënim:
– Të gjitha regjistrimet duhet të bëhet në të njëjtën kohë dhe do të paguhen nëpërmjet një fature.
– Nëse bëhet regjistrimi i dy kandidatëve të familjes së ngushtë atëherë aplikohet zbritja (p.sh motër/vëlla, bashkëshort/bashkëshorte, prind/fëmijë).
– Në rast të ekzistimit të dy zbritjeve në kuadër të kategorive të mësipërme, atëherë aplikohet njëra nga zbritjet më të favorshme për kandidatin.

Broshura online: SHKARKO

Të gjitha aplikimet duhet të bëhen online
Aplikimi për regjistrim bëhet:

 1. Shkarko Formen/broshuren online dhe plotëso.
 2. Bëni pagesën në llogarin bankare që gjindet në formen/broshurën online
 3. Të dyjat së bashku i ngarkoni në formen online dhe i dërgoni nëpërmjet formës – APLIKO ONLINE.

Nëse keni probleme gjatë shkarkimit të broshurës apo dërgimit online, ju lutem na kontaktoni.
Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar dhe ftohen te interesuarit të regjistrohen deri më 17.04.2017. Nëse numri i pjesëmarrësve plotësohet para datës caktuar, IKAF do ta ndërpres regjistrimin e pjesëmarrësve tjerë.
Për informata më të hollësishme kontakto:
Mob. 044 118 346 │Fix. 038 220 608 │ Emaili: [email protected]

REGJISTROHU ONLINE TANI!

IKAF NJOFTIM SHTESË (Prishtinë, 16.03.2017, ora 17:30)

U plotësua numëri i kandidatëve për pjesmarrje në PUNËTORI/WORKSHOP

Ashtu siq edhe ju kemi paralajmruar, u plotësua numëri i kandidatëve për pjesmarrje në PUNËTORI që do të organizohet me datë 19.03.2017.
Kurse, për kandidatët tjerë të interesuar është duke u krijuar grup i ri.
Data e organizimit për grupin e ri: 26.03.2017.

REGJISTROHU ONLINE TANI!

Afati i aplikimit: 23.03.2017
Data e punëtoris: 26.03.2017
Ora: 09:30 – 16:30
Ligjërues: Sami Salihu dhe Hajdar Hoxha
EVP/CPD: 6 orë
Kosto e pjesmarrjes: 45 Euro. Shkarko pro-faturën.
IKAF Anëtarë : (20% zbritje). Shkarko pro-faturën
Vendi i organizimit: Prishtinë, rr. Bedri Pejani, nr. 1

Të gjitha aplikimet duhet të bëhen online.

PUNËTORI/WORKSHOP

Krijimi, Raportimi Financiar Tatimor dhe sipas SNRF të NVM-ve

Përgatitja e raporteve financiare (hap pas hapi), ndikimi i ndryshimeve (SNK12) dhe ngjashmërive në mes të tatimeve (ATK) dhe SNRF-ve në raportimin financiar për NVM-të.

(6 orë të verifikueshme në kuadër të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional)

Organizuar nga: INSTITUTI KAF

PËRVOJA MË E MIRË, PËR MË TË MIRËT!

“Kontabilistët ndër këshilltarët më të besueshëm të organizatës”

NVM-të (Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme) në Kosovë janë të obliguara të raportojnë pasqyrat financiare në pajtueshmëri me SNRF (Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar) për NVM-të. Bazuar në kërkesat e anëtarëve dhe nevojat e tyre, që raportimi financiar të jetë në nivelin profesional, IKAF organizon këtë punëtori duke i mbështetur KONTABILISTËT dhe NVM-të në përgatitjen dhe raportimin financiar bazuar në tatimet dhe SNRF-të për NVM-të.
REGJISTROHU ONLINE TANI!

Afati i aplikimit: 17.03.2017
Data e punëtoris: 19.03.2017
Ora: 09:30 – 16:30
Ligjërues: Sami Salihu dhe Hajdar Hoxha
EVP/CPD: 6 orë
Kosto e pjesmarrjes: 45 Euro. Shkarko pro-faturën.
IKAF Anëtarë : (20% zbritje). Shkarko pro-faturën
Vendi i organizimit: Prishtinë, rr. Bedri Pejani, nr. 1

Të gjitha aplikimet duhet të bëhen online
Aplikimi për regjistrim bëhet duke plotësuar aplikimin online. Me rastin e aplikimit online për regjistrim, IKAF do të dërgoj detajet për pagesë dhe vetëm pas pranimit të pagesës konfirmimin e regjistrimit.

Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar (30 pjesëmarrës) dhe ftohen anëtaret e Institutit KAF që të regjistrohen deri më 16.03.2017. Nëse numri i pjesëmarrësve plotësohet para datës 17.03.2017, IKAF do ta ndërpres regjistrimin e pjesëmarrësve tjerë dhe do të organizoj punëtorinë tjetër 7 ditë më vonë (nëse bëhet grupi).

Për informata më të hollësishme kontakto:
Mob. 044 118 346 │Fix. 038 220 608 │ Emaili: [email protected]

Select file Change Remove
Share this