Powered by ZigaForm version 2.9.3

Seminare & Punëtori

Në kuadër të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional, Instituti KAF organizon Seminar. Përmbajtja e këtij seminari është e lidhur me tri shtylla kryesore të veprimtarisë së auditimit, të cilat në thelb përfaqësojnë pjesën më të rëndësishme të punës audituese, qoftë kjo për auditimin e brendshëm qoftë për atë të jashtëm.

Më konkretisht, seminari lidhur me “Aspektet teoriko-praktike mbi zhvillimin e auditimit. Rishikimi i Cilësisë dhe ndjekjen e Rekomandimeve të Auditimit”, ka për qëllim që t’ju ofrojë të interesuarve njohuri të thelluara lidhur me procedurat që duhet të zbatohen për planifikimin dhe zhvillimin e një misioni/angazhimi/auditimi, duke synuar shpjegimin teorik të standardeve dhe zbatimin praktik të tyre në kushtet konkrete të një organizate apo institucioni publik apo privat.
Po ashtu, një rëndësi të veçantë në këtë seminar merr edhe shpjegimi i evidencës së auditimit si dhe i letrave të punës (dosjes) së auditimit.

Nga ana tjetër, në këtë seminar do të njiheni me procedurat që lidhen me rishikimin e cilësisë së punës audituese, me mënyrën e hartimit të rekomandimeve dhe me procedurat që duhet të ndiqen lidhur me zbatimin e rekomandimeve të auditimit.

Afati i aplikimit: 15.11.2017
Data e seminarit: 17-19/11/2017
EVP/CPD: 9 orë
Kosto: 550 Euro (Zbritje për grupe)
Vendi i organizimit: Durrës Shqipëri
Broshura/oferta online: SHKARKO

OFERTA PËR GRUPE
Merr pjese në grupe dhe fitoni ZBRITJE!
IKAF ofron avantazhe për të kursyer në grupe të vogla dhe të mëdha.
Na kontaktoni 038 220 608 ose [email protected] për të bërë një regjistrimin individual ose në grupe.

Shënim:
– Të gjitha regjistrimet duhet të bëhen në të njejtën kohë dhe do të paguhen nëpërmjet një fature.
– Nëse bëhet regjistrimi i dy kandidatëve të familjes së ngushtë atëherë aplikohet zbritja (p.sh motër/vëlla, bashkëshort/bashkëshorte, prind/fëmijë).
– Në rast të ekzistimit të dy zbritjeve në kuadër të kategorive të mësipërme, atëherë aplikohet njëra nga zbritjet më të favorshme për kandidatin.

Broshura online: SHKARKO

Të gjitha aplikimet duhet të bëhen online

Nëse keni probleme gjatë shkarkimit të broshurës apo dërgimit online, ju lutem na kontaktoni.
Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar dhe ftohen te interesuarit të regjistrohen deri më 15.11.2017. Nëse numri i pjesëmarrësve plotësohet para datës caktuar, IKAF do ta ndërpres regjistrimin e pjesëmarrësve tjerë.
Për informata më të hollësishme kontakto:
Mob. 044 118 346Fix. 038 220 608Emaili: [email protected]

REGJISTROHU ONLINE TANI! 

Select file Change Remove


REGJISTROHU ONLINE TANI!

Afati i aplikimit: 17.04.2017
Data e seminarit: 21-23/04/2017
EVP/CPD: 11 orë
Kosto: 550 Euro (Zbritje për grupe)
Vendi i organizimit: BUDVA – Mali i Zi.
Broshura/oferta online: SHKARKO

PËRFITUESIT
Ky seminar është i dizajnuar për udhëheqësit e auditimit të brendshëm, auditor të brendshëm dhe të jashtëm, auditor të TI-së, auditor financier, profesionist të TI-së dhe udhëheqës të menaxhimit të rrezikut, të cilët janë të interesuar që të kuptojnë TI-në nga perspektiva e auditimit. Po ashtu, nga ky seminar mund të përfitojnë edhe: kontabilist, zyrtar financiar, certifikues të pagesave, zyrtar të prokurimit dhe buxhetit.

OFERTA PËR GRUPE
Merr pjese në grupe dhe fitoni ZBRITJE!
IKAF ofron avantazhe për të kursyer në grupe të vogla dhe të mëdha.
Na kontaktoni 038 220 608 ose [email protected] për të bërë një regjistrimin individual ose në grupe.

Shënim:
– Të gjitha regjistrimet duhet të bëhet në të njëjtën kohë dhe do të paguhen nëpërmjet një fature.
– Nëse bëhet regjistrimi i dy kandidatëve të familjes së ngushtë atëherë aplikohet zbritja (p.sh motër/vëlla, bashkëshort/bashkëshorte, prind/fëmijë).
– Në rast të ekzistimit të dy zbritjeve në kuadër të kategorive të mësipërme, atëherë aplikohet njëra nga zbritjet më të favorshme për kandidatin.

Broshura online: SHKARKO

Të gjitha aplikimet duhet të bëhen online
Aplikimi për regjistrim bëhet:

  1. Shkarko Formen/broshuren online dhe plotëso.
  2. Bëni pagesën në llogarin bankare që gjindet në formen/broshurën online
  3. Të dyjat së bashku i ngarkoni në formen online dhe i dërgoni nëpërmjet formës – APLIKO ONLINE.

Nëse keni probleme gjatë shkarkimit të broshurës apo dërgimit online, ju lutem na kontaktoni.
Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar dhe ftohen te interesuarit të regjistrohen deri më 17.04.2017. Nëse numri i pjesëmarrësve plotësohet para datës caktuar, IKAF do ta ndërpres regjistrimin e pjesëmarrësve tjerë.
Për informata më të hollësishme kontakto:
Mob. 044 118 346 │Fix. 038 220 608 │ Emaili: [email protected]

REGJISTROHU ONLINE TANI!

IKAF NJOFTIM SHTESË (Prishtinë, 16.03.2017, ora 17:30)

U plotësua numëri i kandidatëve për pjesmarrje në PUNËTORI/WORKSHOP

Ashtu siq edhe ju kemi paralajmruar, u plotësua numëri i kandidatëve për pjesmarrje në PUNËTORI që do të organizohet me datë 19.03.2017.
Kurse, për kandidatët tjerë të interesuar është duke u krijuar grup i ri.
Data e organizimit për grupin e ri: 26.03.2017.

REGJISTROHU ONLINE TANI!

Afati i aplikimit: 23.03.2017
Data e punëtoris: 26.03.2017
Ora: 09:30 – 16:30
Ligjërues: Sami Salihu dhe Hajdar Hoxha
EVP/CPD: 6 orë
Kosto e pjesmarrjes: 45 Euro. Shkarko pro-faturën.
IKAF Anëtarë : (20% zbritje). Shkarko pro-faturën
Vendi i organizimit: Prishtinë, rr. Bedri Pejani, nr. 1

Të gjitha aplikimet duhet të bëhen online.

PUNËTORI/WORKSHOP

Krijimi, Raportimi Financiar Tatimor dhe sipas SNRF të NVM-ve

Përgatitja e raporteve financiare (hap pas hapi), ndikimi i ndryshimeve (SNK12) dhe ngjashmërive në mes të tatimeve (ATK) dhe SNRF-ve në raportimin financiar për NVM-të.

(6 orë të verifikueshme në kuadër të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional)

Organizuar nga: INSTITUTI KAF

PËRVOJA MË E MIRË, PËR MË TË MIRËT!

“Kontabilistët ndër këshilltarët më të besueshëm të organizatës”

NVM-të (Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme) në Kosovë janë të obliguara të raportojnë pasqyrat financiare në pajtueshmëri me SNRF (Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar) për NVM-të. Bazuar në kërkesat e anëtarëve dhe nevojat e tyre, që raportimi financiar të jetë në nivelin profesional, IKAF organizon këtë punëtori duke i mbështetur KONTABILISTËT dhe NVM-të në përgatitjen dhe raportimin financiar bazuar në tatimet dhe SNRF-të për NVM-të.
REGJISTROHU ONLINE TANI!

Afati i aplikimit: 17.03.2017
Data e punëtoris: 19.03.2017
Ora: 09:30 – 16:30
Ligjërues: Sami Salihu dhe Hajdar Hoxha
EVP/CPD: 6 orë
Kosto e pjesmarrjes: 45 Euro. Shkarko pro-faturën.
IKAF Anëtarë : (20% zbritje). Shkarko pro-faturën
Vendi i organizimit: Prishtinë, rr. Bedri Pejani, nr. 1

Të gjitha aplikimet duhet të bëhen online
Aplikimi për regjistrim bëhet duke plotësuar aplikimin online. Me rastin e aplikimit online për regjistrim, IKAF do të dërgoj detajet për pagesë dhe vetëm pas pranimit të pagesës konfirmimin e regjistrimit.

Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar (30 pjesëmarrës) dhe ftohen anëtaret e Institutit KAF që të regjistrohen deri më 16.03.2017. Nëse numri i pjesëmarrësve plotësohet para datës 17.03.2017, IKAF do ta ndërpres regjistrimin e pjesëmarrësve tjerë dhe do të organizoj punëtorinë tjetër 7 ditë më vonë (nëse bëhet grupi).

Për informata më të hollësishme kontakto:
Mob. 044 118 346 │Fix. 038 220 608 │ Emaili: [email protected]

Select file Change Remove
Share this