Powered by ZigaForm version 2.9.3

Njohjet Standarde

Njohjet Standarde në bazë të Kualifikimeve
Nëse mbani njërin nga kualifikimet e rradhitura në vijim dhe të cilat kualifikime janë vlerësuar tani më nga Komisioni për Edukim Profesional brenda Institutit KAF, atëherë i nënshtroheni njohjes standarde. Kualifikimet të cilat janë subjekt i njohjes standarde i keni në vijim: 

 

P3 Praktika e Auditimit të Brendshëm nuk është subjekt i njohjes në asnjë rrethanë.
Nëse kualifikimi juaj nuk është i paraqitur në këtë listë atëherë ju duhet të: 
Aplikoni për njohje jo-standarde?

IIA Global (CIA)
Skema Profesionale/Syllabusi nga

Titulli i Kualifikimit Moduli – Subjekt i Njohjes Statusi i Njohjes
Auditor i Brendshëm P1 Mjedisi i Auditimit të Brendshëm A*
P2 Menaxhimi Financiar A
P4 Auditimi i Sistemeve të Informacionit A*
  A Njihet Plotësisht
  A* Njihet me kusht

ACCA
Skema Profesionale/Syllabusi nga  

Titulli i Kualifikimit Moduli – Subjekt i Njohjes Statusi i Njohjes
Professional Accountant (F1-F9) P2 Menaxhimi Financiar A
P5 Qeverisja Korporative dhe Menaxhimi i Riskut A*
  A Njihet Plotësisht
  A* Njihet me kusht

CIPFA_KS
Skema Profesionale/Syllabusi nga

Titulli i Kualifikimit Moduli – Subjekt i Njohjes Statusi i Njohjes
Auditor i Brendshëm P1Mjedisi i Auditimit të Brendshëm A*
P2 Menaxhimi Financiar A*
P5 Qeverisja e Korporatave dhe Menaxhimi i Riskut A*
  A Njihet Plotësisht
  A* Njihet me kusht

Instituti KAF
(Nëse mbani njërin nga kualifikimet tona, atëherë nuk jeni të obliguar të bëni aplikim formal për njohje, vetëm duhet të cekni në aplikacionin për kualifikimin e ri kualifikimin që mbani, pas që ju tashmë keni të krijuar dosje në Institut dhe ne kemi informacionet tuaja).

Skema Profesionale/Syllabusi nga

Titulli i Kualifikimit Moduli – Subjekt i Njohjes Statusi i Njohjes
Kontabilist i Certifikuar P1 Mjedisi i Auditimit të Brendshëm A*
P2 Menaxhimi Financiar A
 
Auditor i Certifikuar P1Mjedisi i Auditimit të Brendshëm A*
P2 Menaxhimi Financiar A
P5 Qeverisja e Korporatave dhe Menaxhimi i Riskut A*
  A Njihet Plotësisht
    A* Njihet me kusht

NJQH  Nëntor 2016
Skema Profesionale/Syllabusi nga

Titulli i Kualifikimit Moduli – Subjekt i Njohjes Statusi i Njohjes
Auditor i Brendshëm P1 Mjedisi i Auditimit të Brendshëm A*
  A Njihet Plotësisht
  A* Njihet me kusht

SCAAK
Skema Profesionale/Syllabusi nga

Titulli i Kualifikimit Moduli – Subjekt i Njohjes Statusi i Njohjes
Kontabilist i Certifikuar P2 Menaxhimi Financiar A
 
Auditor i Ceritifikuar P2 Menaxhimi Financiar A
P5 Qeverisja e Korporatave dhe Menaxhimi i Riskut A*
  A Njihet Plotësisht
  A* Njihet me kusht

Sqarim:
Referojuni simboleve të paraqitura në tabelë sa i përket statusit të njohjes për secilën lëndë, për çdo informacion shtesë drejtohuni në mailin: [email protected] ose nr. e telefonit 044 118 346.

Share this