AMT Consulting LLC, shpall konkurs pune për: KONTABILIST I CERTIFIKUAR

Prishtin
Posted 5 months ago

PËRGATITJA DHE SHKATHTËSITË PROFESIONALE:

 • Te ketë njohuri të mira në përdorimin e programeve  bazë të kompjuterit (përparësi);
 • Shkathtësi të larta në përdorimin e moduleve të MS Office (Word dhe Excel) dhe në përgjithësi në punët me numra;
  • Fakulteti Ekonomik, drejtimi kontabilitet apo banka dhe financa (obligative);
 • Njohja e gjuhës angleze (e preferuar);
 • Përvojë pune relevante në kontabilitet dhe financa (ose pjesëmarrës në trajnime: praktika në kontabilitet);
 • Të ketë të përfunduar nivelin e dytë Kontabilist i Certifikuar; (në një nga shoqatat profesionale të akredituara në Kosovë, përparësi Instituti KAF).

PUNËT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

Nën mbikëqyrjen direkte të Menaxherit të Financave, do të kryej këto detyra:

 • Pranimi, kontrollimi dhe sistemimi i dokumentacionit kontabël;
 • Regjistrimi kontabël i dokumentacionit të pranuar në softuerin e kontabilitetit sikurse janë  faturat e blerjes, kalkulimi i DUD-ve, faturat e shpenzimeve sipas kategorive, regjistrat e pagave;
 • Përgatit raportet ditore për të hyrat e realizuara nga shitja me të gatshme dhe harmonizon të njëjtat me raportet e bankës;
 • Menaxhimin e llogarive te arkëtueshme;
 • Menaxhimin e llogarive te pagueshme;
 • Përgatit dhe analizon harmonizimet e transaksioneve bankare;
 • Menaxhimin e pasurive fikse: regjistrimi i detajeve te pasurive, llogaritja e zhvlerësimit, regjistrimi i pasurive te reja dhe shlyerja e atyre te dala nga përdorimi;
  • Përgjegjës për menaxhimin me paranë e imët;
 • Barazimi i llogarive të stoqeve me kontabilitetin financiar;
 • Plotëson te gjitha formularët qe kërkohen nga Administrata Tatimore e Kosovës;
 • Përgatit raporte të ndryshme dhe i dorëzon ato Menaxherit të Financave dhe kontabilitetit sipas kërkesës;
 • Kryerja e punëve të tjera nga lëmi i kontabilitetit, financave ose punëve tjera administrative sipas kërkesës së Kontabilistit kryesor;

PAGESA:

Pagesa do të jetë 450.00 € deri 600.00 € neto.

Diskutohet paga pasi te vlerësohen njohurit profesionale të treguara në periudhën provuese prej 3 muajve.

 KOHËZGJATJA:

Kontrata do të jetë një kontratë trevjeçare nga 17.07.2017 – 17.06.2020. 

ORARI I PUNËS:

Ditët: e hënë – e premte

Ora: 8:00-16:00

Pushimi: 30 minuta

 KUSHTET E PUNËS

Kushtet e përgjithshme

  • Kushtet e përgjithshme të punës janë në përputhje të plotë me ligjin e punës,
 • Nënshkrimi i deklaratës nën betim.
Share this

Job Features

Job CategoryKontabilist i Certifikuar

Apply Online