Powered by ZigaForm version 2.9.3

Formular për Akreditimin e Orgazniatave per Trajnime nga IKAF

FORMULAR  APLIKIMI PËR AKREDITIM TË ORGANIZATAVE PËR TRAJNIME NGA IKAF

 

JU LUTEM VINI RE:

Kërkesat për akreditim nga organizatat për trajnime siç kërkohet, do t’u shpërndahen Institutit KAF.
Pas procesit të miratimit, aplikacionet e reja të organizatave për akreditim për trajnime do të formalizohen zyrtarisht.
Konfirmimi përfundimtar i akreditimit për trajnime do të jetë i disponueshëm vetëm përmbushjes së kritereve të lartëpërmendura.

Formularët dhe dokumentet e plotësuara duhet të dërgohen me email në: [email protected]
Do të jepet një njohje e pranimit të aplikacionit.

 

Select file Change Remove

Ju lutem nëse ka shum dokumenta beni .zip, ose pdf nje fajll dhe dergoni!

 

PËRMBLEDHJE

(Ky është një fletë përmbledhëse, vetëm. Dokumentacioni i kërkuar duhet të përfshihet, veç e veç)

Lista kontrolluese e informacionit dhe dokumentacionit të përfshirë me këtë fletë përmbledhëse:  (Ju lutemi kontrolloni kutinë për secilin artikull me )
1 Qëllimi i organizatës;
2 Informacion mbi programet dhe aktivitetet e organizatës në fushat relevante për kontabilitetin, auditimin dhe financimin
3 Konfirmimi i dokumentuar i aktiviteteve të organizatës në nivel kombëtar, rajonal ose ndërkombëtar;
4 Kopje të raporteve vjetore ose të tjera të organizatës;
5 Një listë e anëtarëve të organit drejtues të organizatës;
6 Një përshkrim i anëtarësisë së organizatës, duke treguar numrin e përgjithshëm të anëtarëve;
7. Një kopje e kushtetutës dhe / ose akteve nënligjore të organizatës;
8. CV dhe/apo Kualifikimet e Trajnuesit apo Profesorit.

 • Akreditimi i organizatës dhe trajnerëve për trajnime në “Bookkeeping/Nëpunës Kontabiliteti”;
 • Përdorimi i emrit të shoqatës profesionale IKAF;
 • Anëtarët e regjistruar (Bookkeeping/Nëpunës Kontabiliteti) në IKAF, do të ndjekin trajnimet në organizatat e akredituara për trajnime në zona të caktuara dhe në bazë të lokacionit të përzgjedhur nga kandidatët e regjistruar;
 • Përdorimi i programit certifikues dhe literaturës të IKAF-it;
 • Ofrimi i softëarit te menaxhimit financiar për ligjerimin e modulit BC1 Bazat e Kontabilitetit të Kompjuterizuar në Praktikë;
 • Vlera financiare, e cila buron nga të hyrat lidhur me pagesën e kandidatëve, për pjesën e trajnimit (Përqindje e caktuar me marrëveshje);
 • Hapja e konkursit per regjistrim të kandiatëve në IKAF;
 • Hapja e afatit të provimeve që do të organizohen në IKAF;
 • Aprovohet trajneri i cili do të ligjerojë në grupin e caktuar në organizatën e akredituar nga IKAF.
 • Regjistrimi online i anëtarëve në IKAF;
 • Përcaktimi i lokacionit ku anëtari i ri dëshiron të vijoj trajnimet;
 • Përzgjedhja e kandidatit se tek cili provajder i akredituar dëshiron ti vijojë trajnimet;
 • IKAF njofton organizatat e akredituara me listën e kandidatëve te regjistruar
 • *Fillimi i trajnimit;
 • Raportimi i vazhdueshëm nga organizatat e akredituara për vijuesit e trajnimit

• *Organizimi i testimit i cili do të mbahet vetëm në qendrat e IKAF-it

*Shënim

Vlenë të theksohet se koha e fillimit të trajnimit duhet të jetë ngushtë e lidhur me datën e testimit, sepse datat e testimit janë te njejta për të gjithë anëtarët.

Share this