Powered by ZigaForm version 3.8.9.4

Rritja e transparencës nëpërmjet promovimit të rolit të Auditorit të Brendshëm në zinxhirin e llogaridhënies 

Objektivë kryesore e këtij raporti është përshkrimi i gjendjes së tanishme të transparencës dhe rolit të auditorit të brendshëm në zinxhirin e llogaridhënies, duke u fokusuar në nivelin komunal, e që përcillet me rekomandimet për të gjeturat dhe drejtimet e sygjeruara strategjike për të ardhmen, që të përmirësohet gjendja e tanishme.  Ofrimi i shërbimeve publike në nivel lokal është i kufizuar për shkak të burimeve të pakta dhe njëkohësisht qeveria lokale ekspozohet ndaj mashtrimit, gabimeve,përvetësimeve të gabuara dhe operacioneve joefikase dhe joefektive, duke qenë njëkohësisht nën vëzhgimin e qytetarëve lidhur me pritjet për transparencë.

Increasing Transparency through promotion of Internal Audit role in the Accountability chain 

The primary objective of this report is to describe the current situation on the Transparency and the role of the Internal Audit in the Accountability chain at municipal level, followed by recommendations on the findings and suggesting strategic directions for improvement. Provision of public service at local level is limited due to scarce resources and in the same time local governments are exposed to risk of fraud, errors, misappropriation, inefficient and ineffective operations, while being the spotlight of citizens about the transparency expectations.

Povećanje Transparentnosti preko promovisanja uloge Unutrašnje Revizije u lancu odgovornosti  

Projekat “Povedanje Transparentnosti preko promovisanja uloge Unutrašnje Revizije u lancu odgovornosti” je imao veoma veliki delokrug jer je analizirao ključne koncepte prema dobrom upravljanju na javnom sektoru, kao što je transparentnost i odgovornost, uključujudi ii ulogu unutrašnje revizije.

Share this