Powered by ZigaForm version 2.9.3

Njohja e Moduleve / Kualifikimeve ABC

NJOHJET E MODULEVE/KUALIFIKIMEVE

Për kualifikimin Auditor i Brendshëm i certifikuar në sektorin privat dhe atë publik
Nëse ju aktualisht jeni të kualifikuar dhe certifikuar në ndonjë kualifikim profesional që lidhet me Auditimin e Brendshëm, mund të jeni subjekt i njohjes. Në këtë rast do të merren në konsidratë njohjet për modulet në vijim:

P1 Mjedisi i Auditimit të Brendshëm
P2 Menaxhimi Financiar
P3 Praktika në Auditimin e Brendshëm
P4 Auditimi i Sistemeve të Informacioneve
P5 Qeverisja e Korporatave dhe Menaxhimi i Riskut

Njohjet Standarde
Nëse mbani njërin nga kualifikimet i cili është vlerësuar tani më nga Komisioni për Edukim Profesional brenda Institutit KAF, atëherë të gjitha informacionet i keni në linkun e mëposhtëm.
Refrojuni këtij linku për të parë se për cilat kualifikime aplikohet njohja.
Aplikoni për njohje Standarde

Njohjet Jo-Standarde
Nëse mbani ndonjë kualifikim i cili nuk është i trajtuar nga Komisioni për Edukim Profesional brenda Institutit KAF, ju përsëri keni të drejtë që të aplikoni për njohje. Në këto raste duhet të paraqitni të evidentuar kaulifikimin që mbani me gjitha detajet e programit, përfshirë syllabuset, objektivat e të mësuarit, rezultatet e të mësuarit, nivelin e kualifikimit, etj.*
Aplikoni për njohje jo-standarde

Pyetje?
Nëse nuk jeni të sigurtë lidhur me informacionet sa i përket njohjes ju lutemi kontaktoni:
E: trajnimikaf@gmail.com  I  T: +381(0)38 220 608  I  Cel: +377(0)44118346

Share this