Powered by ZigaForm version 3.8.9.4

Me qëllim të operimit efiçient, efektiv dhe me kohë, Instituti KAF ka trajnuar dhe aftësuar kandidat të cilët i përmbushin suksesshëm detyrat dhe përgjegjësitë e tyre.

Në databazën tonë profesionale, ju mund të gjeni Kontabilist ose Ekspert Fiskal të cilët do të angazhohen në:

  • Nxitjen e ekspertizës tuaj ekskluzive
  • Ndërtimin e profilit tuaj profesional
  • Rritjen e klientelës suaj
  • Krijimin e raporteve të besuara financiare

Kontabilistët dhe Ekspertët Fiskal, të certifikuar nga IKAF, janë të përgatitur në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit, standarde të cilat kërkojnë informacion të cilësisë së lartë, transparencë, informacion të krahasueshëm në pasqyrat financiare dhe në raportim financiar. Kështu, burimet njerëzore, të përgatitura nga ne, janë të gatshëm të kryejnë punë profesionale dhe në interes të publikut, bazuar pikërisht në këto standarde.

Share this