Powered by ZigaForm version 3.8.9.4

Blog-Avokimi

Komuna Transparente

Propozimi i listës së vlerësimit të transparencës në Komuna duke përfshirë Parametrat kryesor në vlerësimin e transparencës në kuadër të Projektit “Rritja e transparencës nëpërmjet promovimit të rolit të Auditorit të Brendshëm në zinxhirin e llogaridhënies”, të implementuar nga Instituti KAF dhe financuar nga Balkan Trust for Democracy.

Si mund auditori i brendshëm të përmirësoj gjendjen e Organizates?

Në përkufizimin e IAB thuhet që “Auditimi i brendshëm është një aktivitet i pavarur, me siguri objektive dhe këshillëdhënës, i dizajnuar për të shtuar vlerë dhe përmirësuar veprimtarinë e organizatës. Ai ndihmon organizatën në arritjen e objektivave të saja duke sjell një qasje sistematike, të disiplinuar për të vlerësuar dhe përmirësuar efektivitetin e menaxhimit të rrezikut, kontrollit dhe proceseve të qeverisjes.”

Publikimi i Fundit

Share this