Powered by ZigaForm version 2.9.3

Aplikimi online

APLIKO ONLINE (TK)

K O N K U R S

Për regjistrimin e kandidatëve, Tetor/2017
“Teknik Kontabiliteti”

Regjistrimi shpallet i hapur nga data 22.05.2017, përkatësisht deri në plotësimin e vendeve të lira.

 

Programi i trajnimit:
F1 Kontabilisti në Biznes
F2 Kontabiliteti Menaxherial
F3 Kontabiliteti Financiar
F6 Tatimet

 

Procedurat e Regjistrimit për Teknik i Kontabilitetit:
✓ Formulari i Regjistrimit;
✓ Kontrata me Studentë (IKAF);
✓ Diploma e Fakultetit ose shkollës së Mesme;
✓ ID letërnjoftimi (kopje);
✓ CV-ja.

Orari i ligjëratave:

Nr. Vendi i trajnimit Ditët Orari
1. Prishtinë (Grupi I) E hëne,
E mërkure & E enjte
17:00 – 20:00
2. Prishtinë (Grupi II) E marte
E shtune
17:00 – 20:00
09:00 – 15:00
3. Pejë E premte
E shtune
17:00 – 20:00
09:00 – 15:00
4. Prizren E premte
E shtune
17:00 – 20:00
09:00 – 15:00
5. Gjilan E premte
E shtune
17:00 – 20:00
09:00 – 15:00

Data e fillimit: Tetor 2017
Kosto e Certifikimit TK: 495.00 €

Regjstrohu nga data 01.07.2017 deri 31.08.2017 dhe përfito njerën nga opsionet:
1) 20% zbritje, në rastet kur pagesa bëhet e plotë.
2) Zbritje 10% në rastet kur pagesa bëhet me këste.

Regjstrohu nga data 22.05.2017 deri 30.06.2017  dhe përfito njerën nga opsionet:
1) FREE Regjistrimin + Anëtarësia + 20% zbritje në rastet kur pagesa bëhet e plotë.
2) Zbritje 20%  në rastet kur pagesa bëhet me këste.

+381 (0) 38 220 608 +377 (0) 44 118 346
trajnimikaf@gmail.com www.ikaf.org
Rr.Bedri Pejani Nr.1 – 10 000 Prishtinë, Kosovë

Download Konkursin e plotë

Download Formularin e Regjistrimit

APLIKO ONLINE (KC)

K O N K U R S

Për regjistrimin e kandidatëve, Tetor/2017
“Kontabilist i Certifikuar”

Regjistrimi shpallet i hapur nga data 22.05.2017, përkatësisht deri në plotësimin e vendeve të lira.

Programi i trajnimit:
F4 Ligji i Korporatave dhe Biznesit
F5 Menaxhimi i Performancës
F7 Raportimi Financiar
F8 Auditimi dhe Siguridhënia
F9 Menaxhimi Financiar

Procedurat e regjistrimit për KC:
– Formulari i Regjistrimit;
– Kontrata me Studentë (IKAF);
– Diploma në Fakultetin e Ekonomisë ose Biznesit;
– Certifikata “Teknik i Kontabilitetit”;
– Dëshmi mbi përvojën e punës 3 vjeçare në kontabilitet;
– CV-ja;
– ID Letërnjoftimi (kopje).

Vendi ku organizohet trajnimi, ditët dhe orari
Nr. Vendi i trajnimit Ditët Orari
 1.  Prishtinë E marte – E enjte
E shtune
17:00 – 20:00
09:00 – 15:00

Data e fillimit: Tetor 2017
Kosto e Certifikimit KC: 725.00 €

Regjstrohu nga data 01.07.2017 deri 31.08.2017 dhe përfito njerën nga opsionet:
1) 20% zbritje, në rastet kur pagesa bëhet e plotë.
2) Zbritje 10% në rastet kur pagesa bëhet me këste.

Regjstrohu nga data 22.05.2017 deri 30.06.2017  dhe përfito njerën nga opsionet:
1) FREE Regjistrimin + Anëtarësia + 20% zbritje në rastet kur pagesa bëhet e plotë.
2) Zbritje 20%  në rastet kur pagesa bëhet me këste.

+381 (0) 38 220 608 +377 (0) 44 118 346
trajnimikaf@gmail.com www.ikaf.org
Rr.Bedri Pejani Nr.1 – 10 000 Prishtinë, Kosovë

Download Konkursin e plotë

Download Formularin e Regjistrimit

APLIKO ONLINE (AC)

K O N K U R S

Për regjistrimin e kandidatëve, Tetor/2017
“Auditor i Certifikuar”

Regjistrimi shpallet i hapur nga data 22.05.2017, përkatësisht deri në plotësimin e vendeve të lira.

Programi i trajnimit:

P1 Kontabilisti Profesional
P2 Rapotimi i Korporatave
P3 Analiza e Biznesit
P6 Tatimet e Avancuar
P7 Auditimi i Avancuar dhe Siguridhënia

Kriteret për regjistrim të kandidatëve në kualifikimin Auditor i Certifikuar
– Formulari i Regjistrimit;
– Kontrata me Studentë (IKAF);
– Diploma në Fakultetin e Ekonomisë ose Biznesit;
– Certifikata “Kontabilist i Certifikuar”;
– Dëshmi mbi përvojën e punës;
– CV-ja;
– ID Letërnjoftimi (kopje).

Vendi ku organizohet trajnimi, ditët dhe orari
Nr. Vendi i trajnimit Ditët Orari
 1.  Prishtinë E premte
E shtune
E diele
17:00 – 20:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00

Data e fillimit: Tetor 2017
Kosto e Certifikimit AC:  1,260 €

Regjstrohu nga data 01.07.2017 deri 31.08.2017 dhe përfito njerën nga opsionet:
1) 20% zbritje, në rastet kur pagesa bëhet e plotë.
2) Zbritje 10% në rastet kur pagesa bëhet me këste.

Regjstrohu nga data 22.05.2017 deri 30.06.2017  dhe përfito njerën nga opsionet:
1) FREE Regjistrimin + Anëtarësia + 20% zbritje në rastet kur pagesa bëhet e plotë.
2) Zbritje 20%  në rastet kur pagesa bëhet me këste.

+381 (0) 38 220 608 +377 (0) 44 118 346
trajnimikaf@gmail.com www.ikaf.org
Rr.Bedri Pejani Nr.1 – 10 000 Prishtinë, Kosovë

Download Konkuresin e plotë

Download Formularin e Regjistrimit

APLIKO ONLINE (ABC)

K O N K U R S

Për regjistrimin e kandidatëve, Tetor/2017
“Auditor i Brendshëm i Certifikuar në Sektorin Privat dhe Publik”

Regjistrimi shpallet i hapur nga data 22.05.2017, përkatësisht deri në plotësimin e vendeve të lira.

Përmbajtja e kualifikimit është zhvilluar në atë mënyrë që të sigurojë që kualifikimi ofron një sërë njohurishë, aftësishë dhe teknikash profesionale për Auditor të Brendshëm. Syllabusi është zhvilluar duke iu referuar kërkesës për këtë profesion, Kodit të Etikës IIA, Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm IIA dhe Kornizës Ndërkombëtare të Praktikës Profesionale.

Programi i trajnimit:
AB-P1 Mjedisi i Auditimit të Brendshëm
AB-P2 Risqet dhe Kontrollet Financiare
AB-P3 Praktika në Auditimin e Brendshëm
AB-P4 Auditimi i Sistemeve të Informacioneve
AB-P5 Qeverisja e Korporatave dhe Menaxhimi i Riskut

 Kriteret për regjistrim të kandidatëve në kualifikimin ABC
✓ Formulari i Regjistrimit për ABC;
✓ Diploma e fakultetit/ Certifikata e Notave (kopje);
✓ Dëshmi për përvojen e punës (Vërtetim ose Kontrata e Punës) jo më pak se 3 vite (Obligative);
✓ Kandidatët me përvojë pune në auditim, përparësi në regjistrim;
✓ Kandidatët që nuk kanë përvojë pune në financa, kontabilitet, auditim i nënshtrohen testit pranuesnë në IKAF;
✓ ID letërnjoftimi (kopje);
✓ CV-ja.

Vendi ku organizohet trajnimi, ditët dhe orari
Vendi i trajnimit Ditët Orari
Prishtinë E premte
E shtune
17:00 – 21:00
09:00 – 16:00

Data e fillimit: Tetor 2017
Kosto e Certifikimit ABC:  1,260.00 €

Regjstrohu nga data 01.07.2017 deri 31.08.2017 dhe përfito njerën nga opsionet:
1) 20% zbritje, në rastet kur pagesa bëhet e plotë.
2) Zbritje 10% në rastet kur pagesa bëhet me këste.

Regjstrohu nga data 22.05.2017 deri 30.06.2017  dhe përfito njerën nga opsionet:
1) FREE Regjistrimin + Anëtarësia + 20% zbritje në rastet kur pagesa bëhet e plotë.
2) Zbritje 20%  në rastet kur pagesa bëhet me këste.

+381 (0) 38 220 608 +377 (0) 44 118 346
trajnimikaf@gmail.com www.ikaf.org
Rr.Bedri Pejani Nr.1 – 10 000 Prishtinë, Kosovë

Download Konkursin e plot

Download Formularin e Regjistrimit

Share this