Powered by ZigaForm version 3.8.9.4

APLIKO ONLINE

Si mund të ju ndihmojë sot? Ju lutem zgjedhë:

Regjistrimet Afati, Tetor 2018

Instituti KAF njofton të gjithë kandidatët e interesuar se ka hapur Konkursin për Regjistrim për Afatin, Tetor/2018 për të gjitha programet kualifikuese të akredituara:

I. Teknik i Kontabilitetit
II. Kontabilist i Certifikuar
III. Auditor i Jashtëm i Certifikuar
IV. Auditor i Brendshëm i Certifikuar në Sektorin Privat dhe Publik
V. Nënpunës i Kontabilitetit

Faza e parë e regjistrimit individual:
1. Paguaj koston e trajnimit total
PËRFITO 30% Zbritje.
2. Paguaj koston e regjistrimit të trajnimit
PËRFITO 20% zbritje dhe paguaj trajnimin deri në 4 Këste.

Shënim: Zbritjet nuk vlejnë nëse pagesa bëhet nga organizatatat.
Për grupet e financuar nga organizatat përfitoni këto zbritje

Oferta vlenë për të gjitha regjistrimet nga data 03.07.2018 deri më datën 30.07.2018.

iKAF aplikon njohjen e moduleve në bazë të marrëveshjeve të nënshkruara me Universitetet: Fakulteti Ekonomik – Universiteti i Prishtinë “Hasan Prishtina”, Universiteti i Biznesit “Haxhi Zeka” – Administrim Biznesi, Universiteti “Kadri Zeka” – Fakulteti Ekonomik, Kolegji Internacional “Globus”, Kolegji “Dukagjini”, poashtu, aplikohen edhe Njohjet Jo-Standarde. më shume…

APLIKO ONLINE

Si mund të ju ndihmojë sot? Ju lutem zgjedhë:

Anëtaret:


Teknik i Kontabilitetit

Programi certifikues Teknik i Kontabilitetit është një hyrje në profesionin e kontabilitetit, i cili studentëve të trajnuar u mundëson qasje më të shpejtë ndaj rregulloreve, ligjeve, standardeve ndërkombëtare e vendore të kontabilitetit. Ky është një kualifikim zhvillues për menaxherët e zyrës si dhe për stafin administrativ, po ashtu, një bazë e pa evitueshme për ata që duan të kualifikohen si kontabilist të certifikuar.

Modulet
F1 Kontabilisti në Biznes
F2 Kontabiliteti Menaxherial
F3 Kontabiliteti Financiar
F6 Tatimet

Orari
Ditët e ligjëratave: E hëne – E mërkure – E enjte;
Ora: 17:00 – 20:00
Vendi: Prishtinë

Çmimi

Përshkrimi Njësia Çmimi Vlera
Regjistrimi 1 75.00 75.00
Trajnimit + Literatura + qasja në Forum Online 3 130.00 390.00
Kosto për njohje të provimit F1 Kontabilisti në Biznes 1 30.00 30.00
Anëtarësia Studentë në vitin e parë FALAS (Vitet tjera 45.00 Euro) 1 0.00 0.00
Gjithsej: 495.00

Sqarim: Kjo tabelë vlenë vetëm për ekonomistat e diplomuar, jo-ekonomistat obligohen me vijim të Modulit F1.
IKAF ofron FALAS provimin pas ligjëratave për të gjithë kandidatët të cilët vijojnë ligjëratat rregullisht ose më shumë se 2/3 e ligjëratës, vetëm duhet ta paraqesin provimin brenda aftit kohor dhe nuk do të paguajn për provim. Ndërsa, të gjithë kandidatët të cilët nuk e plotësojnë kriterin e cekur më lartë, obligohen që ta paraqesin dhe paguajnë provimin edhe për herë të parë. Kosto e provimit 30 Euro.

Kriteret për regjistrim:
– Formulari i Regjistrimit;
– Certifikata e Fakultetit ose Shkollës së Mesme;
– CV-ja;
– Një fotografi.

Kush mund të aplikojë:
Në këtë nivel mund të aplikojnë të gjithë të interesuarit të cilët synojnë të mirren me kontabilitet dhe dëshirojnë të fitojnë certifikatë përkatëse, me të cilën mund të asistojnë tek kontabilistët profesionist. Ky është një kualifikim zhvillues për menaxherët e zyrës si dhe për stafin administrativ dhe për të ndjekur këtë trajnim, nuk kërkohet përvojë pune paraprake në fushat relevante. Përpos kësaj, këtë trajnim mund ta ndjekin të gjithë ata të cilët synojnë të bëhen Kontabilist të Certifikuar(që është niveli i dytë i trajnimit pas Teknikut të Kontabilitetit), dhe në përgjithësi të gjithë ata që kanë interesim për kontabilitet e financa, theksojmë këtu: Zyrtar financiar, shef i financave, analist financiar, këshilltar financiar, Zyrtar i thesarit, certifikues i pagesave, zyrtar i prokurimit, menaxher projektesh, kontabilst et..

APLIKO ONLINE

Si mund të ju ndihmojë sot? Ju lutem zgjedhë:

Anëtaret:


Kontabilist i Certifikuar

Programi i kontabilistëve profesional është një program pasuniversitar i kontabilitetit për të diplomuarit, profesionistët e kontabilitetit dhe për të gjithë ata që përfundojnë Nivelin e Parë dhe dëshirojnë të vazhdojnë Nivelin e Dytë të kualifikimeve profesionale në IKAF. Kontabilisti profesional, i certifikuar, mundëson matjen, zbulimin apo ofrimin e sigurimit në lidhje me informacionin financiar që ndihmon menaxherët, investitorët, organet tatimore dhe të tjerët të marrin vendime profesionale.

Modulet
F4 Ligji i Korporatave dhe Bznesit
F5 Menaxhimi i Performancës
F7 Raportimi Financiar
F8 Auditimi dhe Siguridhënia
F9 Menaxhimi Financiar

Orari
E marte – Ora: 17:00 – 20:00;
E premte – Ora: 17:00 – 20:00;
E shtune – Ora 09:00 – 13:00
Vendi: Prishtinë

 

Çmimi

Përshkrimi Njësia Çmimi Vlera
Regjistrimi 1 75.00 75.00
Trajnimit + Literatura + qasja në Forum Online 5 130.00 650.00
Anëtarësia TK në vitin e parë FALAS (Vitet tjera 45.00 Euro) 1 0.00 0.00
Gjithsej: 725.00

IKAF ofron FALAS provimin pas ligjëratave për të gjithë kandidatët të cilët vijojnë ligjëratat rregullisht ose më shumë se 2/3 e ligjëratës, në këto raste kandidati vetëm duhet ta paraqes provimin brenda afatit kohor dhe është i liruar nga pagesa e provimit. Ndërsa, të gjithë kandidatët të cilët nuk e plotësojnë kriterin e cekur më lartë, obligohen që ta paraqesin dhe paguajnë provimin edhe për herë të parë. Kosto e provimit 30 Euro.

Kriteret për regjistrim:
– Formulari i Regjistrimit;
– Diploma e Fakultetit/Ekonomik apo Administrim Biznesi;
– Certifikata Teknik i Kontabilitetit;
– Dëshmi mbi përvojen e punës 2 vite min.në financa ose kontabilitet;
– CV-ja;
– Një fotografi.

Kush mund të aplikojë:
Të drejtë regjistrimi kanë kandidatët që kanë përfunduar, janë duke vijuar shkollimin Universitar në Fakultetin Ekonomik, Administrim Biznesi apo të ngjashme dhe janë të certifikuar si Teknik i Kontabilietit.
Disa nga pozitat që u dedikohet drejtpërsëdrejti ky trajnim janë: Auditor, zyrtarë financiar, kontabilist, certifikues i pasurive, zyrtar i prokurimit, zyrtar për krime ekonomike, shef i financave, analist financiar, menaxher i riskut etj..

APLIKO ONLINE

Si mund të ju ndihmojë sot? Ju lutem zgjedhë:

Anëtaret:


Auditor i Certifikuar

Programi për Certifikimin e Auditorëve, është krijuar për të kontribuar në menaxhim financiar të mirë dhe cilësor. Certifikimi i individëve bëhet duke u bazuar në kriteret e parapara me Ligjin në fuqi dhe në harmoni me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. Qëllimi ynë është të trajnojmë dhe të certifikojmë individë të cilët posedojnë integritet të lartë, zbatojnë Kodin e Etikës Profesionale dhe krijojnë besueshmëri në publik për auditim të pasqyrave financiare.

Modulet
P1 Kontabilisti Profesional
P2 Raportimi i Korporatave
P7 Auditimi i Avancuar dhe Siguridhënia
P3 Analiza e Biznesit
P6 Tatimet e Avancuara

Orari
E marte, E premte – Ora: 17:00 – 20:00;
E shtune – Ora 09:00 – 13:00
Vendi: Prishtinë

 Çmimi

Përshkrimi Njësia Çmimi Vlera
Regjistrimi 1 100.00 100.00
Trajnimit + Literatura + qasja në Forum Online 5 220.00 1,100.00
Anëtarësia KC në vitin e parë FALAS (Vitet tjera 60.00 Euro) 1 00.00 00.00
Gjithsej: 1,200.00

*Anëtarësia vjetore si “Auditor i Certifikuar” është 60.00 Euro.

IKAF ofron FALAS provimin pas ligjëratave për të gjithë kandidatët të cilët vijojnë ligjëratat rregullisht ose më shumë se 2/3 e ligjëratës, në këto raste kandidati vetëm duhet ta paraqes provimin brenda afatit kohor dhe është i liruar nga pagesa e provimit. Ndërsa, të gjithë kandidatët të cilët nuk e plotësojnë kriterin e cekur më lartë, obligohen që ta paraqesin dhe paguajnë provimin edhe për herë të parë. Kosto e provimit 45.00 Euro.

Kriteret për regjistrim:
– Formulari i Regjistrimit;
– Diploma e Fakultetit/Ekonomik apo Administrim Biznesi;
– Certifikata Kontabilist i Certifikuar;
– Dëshmi mbi përvojen e punës mbi 2 vite në auditim/kontabilitet;
– CV-ja;
– Një fotografi.

Kush mund të aplikojë:

Në këtë nivel të trajnimit, ftohen për aplikim të gjithë ata të cilët kanë kualifikim dhe përvojë pune në kontabilitet, auditim dhe financa dhe janë të certifikuar në nivelin e dytë “Kontabilist i Certifikuar”.

Certifikimi nga IKAF, bëhet sipas Ligjit në fuqi, Standardeve Ndërkombëtare të Edukimit të Bashkimit Evropian nën Direktivën e 8 të praktikave të mira ndërkombëtare, përmes së cilave rregulla, IKAF i përgatitë kandidatët për Licencim. Si përfitues më të mëdhenj nga ky trajnim konsiderohen pozitat në vijim: auditorët,kontabilistët, zyrtarët financiar dhe të gjithë ata kandidatë që dëshirojnë ta ushtrojnë poziten e Auditorit.

APLIKO ONLINE

Si mund të ju ndihmojë sot? Ju lutem zgjedhë:

Anëtaret:


Auditor i Brendshëm i Certifikuar në Sektorin Privat dhe Publik

Objektivat e trajnimit

Në fund të këtij trajnimi studentët do të mund të:
 Përdorin terminologji profesionale për planifikim, përshkrim, menaxhim dhe vlerësim të aktivitetit organizativ;
 Kuptojnë dhe njohin natyrën e riskut lidhur me sistemet financiare dhe kontabël;
 Do të kenë influencë në kuadër të rolit të tyre si Auditor i Brendshëm, me anë të ofrimit të shërbimeve efektive të siguridhënies që do të determinojnë përmirësimin e organizatës ku operojnë.

Modulet
AB-P1 Mjedisi i Auditimit të Brendshëm
AB-P2 Menaxhimi Financiar
AB-P3 Praktika në Auditimin e Brendshëm
AB-P4 Auditimi i Sistemit të Informacionit
AB-P5 Qeverisja e Korporatave dhe Menaxhimi i Riskut

Orari
E premte – Ora 17:00 – 20:00
E shtune – Ora 09:00 – 13:00
Vendi: Prishtinë

 Çmimet

Përshkrimi Njësia Çmimi Vlera
Regjistrimi 1 100.00 100.00
Trajnimit + Literatura + qasja në Forum Online 5 220.00 1,100.00
Anëtarësia AB në vitin e parë FALAS (Vitet tjera 60.00 Euro) 1 00.00 00.00
Punimi – Rast Studimor
Gjithsej: 1,200.00

*Punimi – Rast Studimor e kanë për obligim ta përgatisin të gjithë kandidatët të cilët nuk kanë përvojë në auditim min.3 vite. Kosto e Rastit Studimor që duhet të paguajë kandidati shtesë është 100.00 Euro.
 
IKAF ofron FALAS provimin pas ligjëratave për të gjithë kandidatët të cilët vijojnë ligjëratat rregullisht ose më shumë se 2/3 e ligjëratës, në këto raste kandidati vetëm duhet ta paraqes provimin brenda afatit kohor dhe është i liruar nga pagesa e provimit. Ndërsa, të gjithë kandidatët të cilët nuk e plotësojnë kriterin e cekur më lartë, obligohen që ta paraqesin dhe paguajnë provimin edhe për herë të parë. Kosto e provimit 65.00 Euro.

Kriteret për regjistrim:

  • Formulari i Regjistrimit;
  • Të posedoj diplomë universitare  në ekonomi, administratë publike, financa publike, kontabilitet dhe juridik apo dhe fusha tjera të studimeve relevante (nëse vlerësohen si të pranueshme nga rregulloret e Institutit KAF);
  • Dëshmi mbi përvojen e punës mbi 3 vite në auditim;
  • Përvojë pune në fushën e auditimit (Përparësi në regjistrim);
  • CV-ja së bashku me një fotografi;
  • Kandidatët të cilët nuk kanë përvojë pune në fushën e auditimit apo kontabilitetit i nënshtrohen provimit pranues.

APLIKO ONLINE

Si mund të ju ndihmojë sot? Ju lutem zgjedhë:

Anëtaret:

Nënpunës i Kontabilitetit

Një Nënpunës i Kontabilitetit luan rol kyq në zhvillimin e kompanisë, bazuar në transakasionet financiare të ditëve të sotme dhe informacioneve që kanë të bëjnë me një biznes. Ai sigurohet që të dhënat e transaksioneve të realizuara financiare të jenë të sakta, të azhurnuara dhe gjithëpërfshirëse. Thënë akoma më qartë se Nënpunësi i Kontabilitetit është baza e dështimit apo suksesit të çdo kompanie.

Modulet
BA1 Bazat e Kontabilitetit Financiar
BT1 Bazat e Tatimeve
BC1 Bazat e Kontabilitetit të Kompjuterizuar në Praktikë

Orari
E hëne – E mërkure -E enjte
Ora: 17:00 – 20:00
Vendi: Prishtinë

Çmimi

Përshkrimi Njësia Çmimi Vlera
Regjistrimi 1 75.00 75.00
Trajnimit + Literatura + qasja në Forum Online 3 100.00 300.00
Anëtarësia vjetore (Në vitin e parë Falas, në vazhdim 45 Euro) 1 00.00 00.00
Gjithsej: 375.00

IKAF ofron FALAS provimin pas ligjëratave për të gjithë kandidatët të cilët vijojnë ligjëratat rregullisht ose më shumë se 2/3 e ligjëratës, në këto raste kandidati vetëm duhet ta paraqes provimin brenda afatit kohor dhe është i liruar nga pagesa e provimit. Ndërsa, të gjithë kandidatët të cilët nuk e plotësojnë kriterin e cekur më lartë, obligohen që ta paraqesin dhe paguajnë provimin edhe për herë të parë. Kosto e provimit 30.00 Euro.

Kriteret për regjistrim:
– Formulari i Regjistrimit;
– Certifikata e Shkollës së Mesme ose Bachelor;
– CV-ja;
– Një fotografi;

Për të punuar si Nënpunës i Kontabilitetit, për t’iu paraprirë ngjarjeve në kompani, duhet certifikim profesional nga institutcione të akreditara përkatëse e tashmë kjo është e mundur edhe në Kosovë nëpërmjet Institutit KAF.

APLIKO ONLINE

Si mund të ju ndihmojë sot? Ju lutem zgjedhe:

Anëtaret:Fillo ndërtimin  e karrierës tënde me IKAF

Në bazë të Vendimit të Drejtorit Ekzekutiv, si dhe, duke u bazuar në kërkesat e shumta të kandidatëve, IKAF nga Afati Shkurt/2018 të gjithë të interesuarve u mundëson vijimin e ligjëratave në module të caktuara, varësisht nga interesi i tyre. Programi shërben për të ju ofruar njohuritë përkatëse dhe për t’i pajisur kandidatët vijues të modulit me vërtetim për vijim të ligjëratave.
Profesionistëve kjo mundësi u ipet me qëllim të zgjerimit dhe përforcimit të njohurive të tyre në pozitat përkatëse, si mundësi për të qenë në hap me tregun konkurrues duke ndjekur moton “Mëso gjatë gjithë jetës”.

Share this