Powered by ZigaForm version 3.8.9.4

AKREDITIMET

Instituti KAF është i akredituar për pesë kualifikime.

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK)
Instituti KAF i Akredituar si Institucion Ofrues, Vlerësues dhe Lëshues të Kualifikimit, ka validuar edhe programin/kualifikimin:
Nënpunës kontabiliteti, Niveli IV sipas KKK

Titulli i Certifikatës:
Nënpunës kontabiliteti

Kreditë AAP = 120
Vendim nr. 01-105, datë 13.10.2017
Për më tepër shiko fajllin: Pdf file

AKK - Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve
Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK)
Instituti KAF i Akredituar si Institucion Ofrues, Vlerësues dhe Lëshues të Kualifikimit, ka validuar edhe programin/kualifikimin:
Auditor i brendshëm në sektorin privat dhe publik, niveli i KKK-së (V)

Titulli i Certifikatës:
Auditor i Brendshëm i Certifikuar
Për sektorin privat dhe publik

Pesë module = 75 Kredi
Vendim nr. 01-465, datë 16.11.2016
Për më tepër shiko fajllin: Pdf file

AKK - Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve
Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK)
Instituti KAF është Akredituar si Institucion Ofrues, Vlerësues dhe Lëshues të Kualifikimeve, si dhe
ka validuar këto programe/kualifikime:

  1. Teknik i Kontabilitetit, niveli i KKK-së (IV)
  2. Kontabilist i Çertifikuar, niveli i KKK-së (V);
  3. Auditor i Çertifikuar, niveli i KKK-së (V)

Një modulë = 15 Kredi
Vendim nr. 01-217, datë 16.06.2016

Për më tepër shiko fajllin: Pdf file

MEF Kosove
Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar (KKRF)

Instituti KAF është i licencuar nga KKRF si Shoqatë Profesionale për Kontabilitet dhe Auditim.

Vendimi nr. 43/2013, datë 24.04.2013.
Për më tepër shiko fajllin: Pdf file

Share this